Vad gör styrelsen?
Styrelsen företräder den ekonomiska förenings medlemmar och arbetar för medlemmarnas och föreningens bästa. Föreningsstämman tillsätter styrelsen. På föreningsstämman utser medlemmarna styrelse som får i uppdrag att leda föreningens arbete . Arbetet omfattar både små och stora arbetsuppgifter som administration och teknisk förvaltning, ofta läggs detta dock ut på entreprenad.

Varför ska man gå på stämman?
Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ och det tillfälle på året då medlemmarna kan granska den ekonomiska föreningens verksamhet. Medlemmarna kan utöva sitt demokratiska inflytande genom att komma med förslag om nya sätt att driva föreningen eller förslag om att ändra på sådant som de anser vara felaktigt. Ju större engagemang de boende visar iföreningens angelägenheter, desto bättre blir gemenskapen och trivseln.

Vem är det som bestämmer i en ekonomisk föreningen?
Det är medlemmarna/boende som bestämmer hur föreningens ekonomi och underhåll ska skötas. På föreningsstämman kan ni komma med förslag om nya sätt att driva föreningen eller förslag om att ändra på sådant som ni anser vara fel. Ni utser en styrelse som får i uppdrag att leda föreningens arbete. Föreningsstämman är också det organ som granskar föreningens verksamhet under det gångna året.

Vad går serviceavgiften till?
I Kungsbackahems ekonomiska förening ansvarar varje enskild radhus/fastighets -ägare för förvaltningen av sin fastighet. Serviceavgiften täcker skötsel av gemensamhetsytor såsom gräsmattor, parkeingsplatser och gångbanor.