Nyheter

Syfte och Koncept

Syftet med Grannsamverkan är att göra bostadsområden mindre attraktiva för brottslig verksamhet genom ökad uppmärksamhet från de boende i området samt kunskap om hur man skyddar sig, vilket avskräcker och försvårar för tjuven. Målet är att minska brottsligheten och öka tryggheten och därmed också trivseln i bostadsområden.

Bakom Grannsamverkankonceptet står Samverkan mot brott som är en organisation bestående av Polisen, Brottsförebyggande rådet, Sveriges Kommuner och Landsting, SSF Stöldskyddsföreningen, Trygg Hansa, Folksam, If, Länsförsäkringar, Dina Försäkringar, Moderna Försäkringar, ICA Försäkring, Villaägarna, Hyresgästföreningen och Riksbyggen som alla verkar för att skapa ett tryggare boende.

Grannsamverkan på lokal nivå kräver samarbete mellan boende och polis, men många gånger är fler aktörer, till exempel representanter från kommunen, lokala brottsförebyggande råd, försäkringsbolag eller fastighetsägare också en viktig del av samverkan. Polis/kommun har i första hand kontakt med kontaktombuden. Ett kontaktombud ansvarar för ca 10-12 hushåll och är en länk mellan polis/kommun och de boende. Om det är väldigt många boende i området så utses ett huvudkontaktombud som då är länk mellan polis/kommun och kontaktombuden. Det är helt avgörande för framgång att de boende själva är engagerade och det är även de boende som tar initiativ till att starta Grannsamverkan i området.

 

Metoden fungerar

Den utvärdering som Samverkan mot brott (SAMBO) genomfört av Grannsamverkans effekter är klar. Resultatet är tydligt, Grannsamverkan gör stor skillnad med en genomsnittlig minskning av inbrott med 36 % i Grannsamverkansområden jämfört med 8 % i kontrollområden.

Utvärderingen visar även på andra positiva effekter som en minskning av tillgreppsbrott i Grannsamverkansområden och en ökning av antal gripanden av Polisen i Grannsamverkanområden i jämförelse med kontrollområden.

 

Ovan info är från https://samverkanmotbrott.se/detta-ar-grannsamverkan/

I samband med årsmötet var det några deltagare som frågade om svårstängda kranar.

Det förslag som kom är följande:

En gång kvartal stänger man kranarna.

Det kan vara till diskmaskinen, tvättmaskinen och kranarna (2 st.) vid vattenmätaren.

När huvudkranen är avstängd öppnar man en vattenkran och ser om det rinner något vatten eller ej.

Stänger man inte kranarna är det lätt att något fastnar som kan ge problem om man måste stänga av vattnet av någon anledning.

 

 

 

 

Välkommen till Årsmöte!

 

 

 

Dag: Tisdag 20 oktober 2020 

 

 

 

Tid: 18.00 – 20.30 

 

 

 

Plats: Hotell Halland, konferenslokal 18.00 – 20.30 

 

 

·      Kort information om relining, parkeringsfrågan och hemsidan

 

·      Årsmöte enligt bifogad dagordning   

 

 

Föreningen bjuder på enklare förtäring

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

     Årsmöte 20 oktober 2020

 

Dagordning

 

 1. Årsmötets öppnande (Styrelsens ordförande Anders Nordin)
 2. Förteckning över närvarande
 3. Val av ordförande, sekreterare för årsmötet
 4. Val av 2 justerare tillika rösträknare för årsmötet
 5. Har kallelsen till årsmötet behörigen skett
 6. Godkännande av dagordning?
 7. Anmälan övriga frågor.
 8. Styrelsens verksamhetsberättelse
 9. Förvaltningsberättelse
 10. Revisionsberättelse
 11. Fastställande av balans- och resultaträkning
 12. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
 13. Frågan om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust
 14. Budget för verksamhetsåret 2020
 15. Styrelsens arvode.
 16. Val av styrelseledamöter
  1. Styrelsemedlemmar för 2 år, ledamöter i tur att avgå Anders Nordin och Bo Melin

 

                                               i.     valberedningens förslag Anders Nordin, ordförande – omval

 

                                             ii.     valberednings förslag Niklas Söderström, - nyval

 

  1. Val av suppleanter

 

                                               i.     valberedningens förslag Bo Melin, suppleant, omval

 

 1. Val av valberedning,
  1. Ingrid Andersson - omval
  2. Madelene Butzkuven - omval
 2. Val av revisor
 3. Av styrelsen hänskjutna frågor till årsmötet
 4. Inkomna motioner
 5. Övriga frågor.
 6. Avslutning

 

Välkomna! önskar styrelsen alla medlemmar

 

Har du blivit kontaktad av elbolag som uppger att de har ett samarbete med E.ON? E.ON vill vara tydliga med att de inte har säljsamarbeten med de företag som Konsumenternas energimarknadsbyrå och Svensk Handel varnar för.

På senare tid har E.ON fått in många samtal från kunder som blivit lurade av telefonförsäljare från ett par olika elbolag. De har erbjudit nytt elavtal till kunder som redan har pågående avtal hos E.ON. Både företag och privatpersoner har, trots att de inte lämnat sitt medgivande, tecknats för nytt elavtal hos det elbolag som ringt. Detta har dessutom medfört att kunder drabbats av oskäligt höga kostnader för avtalsbrott när de velat gå tillbaka till sitt tidigare elbolag.

https://nyhetsbrev2.eon.se/nl/jsp/m.jsp?c=%40PvxAXj6FUhPWNVLaNF9AefDSq3Fk4Y3gzBehad%2FvVoM%3D&utm_source=Neolane_&utm_medium=email&utm_campaign=EFSSVAOSELNB200831_572919874

 

Torsdagen 27 augusti kommer det bli ett Relining möte.

 

Styrelsen har tidigare meddelat att mötet kommer genomföras. Mötet kommer att vara i Tingbergsskolan Matsal kl. 18.00 - 21.00 det kommer bli lättare att visa bilder och för samtal kring denna för oss alla fastighetsägare viktiga fråga.

Med tanke på den restriktion Folkhälsomyndigheten gått ut med kan det bli så att mötet kommer att genomföras 2 gånger samma kväll kl. 18.00 - 19.25 och 19.35 - 21.00 beroende på hur många som avser att delta.

 

Ni har mottagit en anmälningsblankett i brevlådan där ni meddelar styrelsen hur många som deltar från din fastighet och vilken tid ni kan komma.

 

Väl mött!