Nyheter

Kallelse till årsmöte 20/10

 

 

 

 

Välkommen till Årsmöte!

 

 

 

Dag: Tisdag 20 oktober 2020 

 

 

 

Tid: 18.00 – 20.30 

 

 

 

Plats: Hotell Halland, konferenslokal 18.00 – 20.30 

 

 

·      Kort information om relining, parkeringsfrågan och hemsidan

 

·      Årsmöte enligt bifogad dagordning   

 

 

Föreningen bjuder på enklare förtäring

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

     Årsmöte 20 oktober 2020

 

Dagordning

 

 1. Årsmötets öppnande (Styrelsens ordförande Anders Nordin)
 2. Förteckning över närvarande
 3. Val av ordförande, sekreterare för årsmötet
 4. Val av 2 justerare tillika rösträknare för årsmötet
 5. Har kallelsen till årsmötet behörigen skett
 6. Godkännande av dagordning?
 7. Anmälan övriga frågor.
 8. Styrelsens verksamhetsberättelse
 9. Förvaltningsberättelse
 10. Revisionsberättelse
 11. Fastställande av balans- och resultaträkning
 12. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
 13. Frågan om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust
 14. Budget för verksamhetsåret 2020
 15. Styrelsens arvode.
 16. Val av styrelseledamöter
  1. Styrelsemedlemmar för 2 år, ledamöter i tur att avgå Anders Nordin och Bo Melin

 

                                               i.     valberedningens förslag Anders Nordin, ordförande – omval

 

                                             ii.     valberednings förslag Niklas Söderström, - nyval

 

  1. Val av suppleanter

 

                                               i.     valberedningens förslag Bo Melin, suppleant, omval

 

 1. Val av valberedning,
  1. Ingrid Andersson - omval
  2. Madelene Butzkuven - omval
 2. Val av revisor
 3. Av styrelsen hänskjutna frågor till årsmötet
 4. Inkomna motioner
 5. Övriga frågor.
 6. Avslutning

 

Välkomna! önskar styrelsen alla medlemmar